Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Сухина Iгор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Укргазпромполiс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02098, м. Київ, Днiпровська Набережна, 13
4. Код за ЄДРПОУ
21664129
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 235 25 00 (044) 235 31 13
6. Електронна поштова адреса
nikolaenko@ugpp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 79 (4123) Бюлетень. Цiннi Папери України 05.05.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ugpp.com.ua в мережі Інтернет 06.05.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2015 звільнено Голова Наглядової Ради Рибчич Iлля Йосипович
0
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Рибчич Iлля Йосипович, який займав посаду Голови Наглядової Ради, звiльнений. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 7 мiсяцiв.
28.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Сухина Янiна Iллiвна
63.6560
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухина Янiна Iллiвна, яка займала посаду Члена Наглядової Ради, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 63,6560 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 7 мiсяцiв.
28.04.2015 звільнено Член Наглядової Ради Дiяк Iван Васильович
23.9479
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Звiльненя посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Дiяк Iван Васильович, який займав посаду Члена Наглядової Ради, звiльнений. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23,9479 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 7 мiсяцiв.
28.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної Комiсiї Сорока Наталiя Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сорока Наталiя Вiкторiвна, якйи займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
28.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Ковтун Наталiя Ростиславiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Наталiя Ростиславiвна, яка займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
28.04.2015 призначено Голова Наглядової Ради Рибчич Iлля Йосипович
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Рибчич Iлля Йосипович, призначений на посаду Голови Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: Голова Наглядової Ради ПАТ СК "Укргазпромполiс". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
28.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Сухина Янiна Iллiвна
63.6560
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухина Янiна Iллiвна, призначена на посадуЧлена Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: Член Наглядової Ради ПАТ СК "Укргазпромполiс". Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 63,6560 %.
28.04.2015 призначено Член Наглядової Ради Сухина Ярослав Iгорович
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухина Ярослав Iгорович, призначений на посаду Члена Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: економiст ТОВ "Погрес-1". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
28.04.2015 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Попов Сергiй Петрович
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Попов Сергiй Петрович, призначений на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: начальник вiддiлу страхування ПАТ СК "Укргазпромполiс". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
28.04.2015 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Нiколаєнко Маргарита Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Нiколаєнко Маргарита Анатолыъвна, призначений на посадуЧлена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: начальник юридичного вiддiлу ПАТ СК "Укргазпромполiс". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
28.04.2015 призначено Член Ревiзiйної Комiсiї Антюхова Анна Iгорiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 28.04.2015 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Антюхова Анна Iгорiвна, призначена на посаду
Члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особуi: 3 роки. Попередня посада: корпоративний секретар ПАТ "СК "Укргазпромполiс-Життя". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.